Musical- en Theaterschool

SET Producties

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van SET Producties  
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen, offertes, facturen en andere overeenkomsten tussen ouder(s) of verzorger(s) van de leerlingen en SET Producties. Eventuele wijzigingen op deze algemene voorwaarden worden schriftelijk overeengekomen. 

Duur musical, dans en theater lessen

1.1 De musical, dans en theater lessen blok 1 duurt van september tot en met december 
1.2 De musical, dans en theater lessen blok 2 duurt van januari tot en met juli
1.3 Elk blok start met een open en/of proef les. Iedereen mag hier éenmalig aan deelnemen.
1.4. De samenstelling van de musical, dans en theater groepen wordt bepaald naar aanleiding van het aantal inschrijvingen.
1.5 De musical, dans en theater lessen vinden gedurende een blok life of via Zoom plaats.

Inschrijvingen 

2.1 Inschrijven gebeurt door middel van het online aanmelden van de cursist. Deze dient volledig ingevuld te worden verzonden. Bestaande leden hoeven zich niet nogmaals aan te melden. Zij dienen zich wel uit te schrijven wanneer zij stoppen bij SET.

2.2 Bij inschrijving gaat de leerling een verbintenis aan per periode zie 1.1 tot en met 1.3. Ook bij later inschrijven geldt dit voor die periode tot het einde van de periode. Dit in verband met de voorstelling, het script, de kostuums en de rolverdeling. Uitzonderingen gaan in overleg met SET.

2.3 Bij tussentijdse beëindiging van de lessen ontvangt SET een mondelinge afzegging bij een van de docenten en een bevestiging per mail. Er volgt geen restitutie op het resterende lesgeld.

2.4 Bij beëindiging van het SET lidmaatschap geldt een opzegtermijn van een maand. Deze dient via de website te worden vermeld (zie afmelden/aanmelden SET Leden)

2.4 SET Producties behoudt zich ten alle tijden het recht om een inschrijving te weigeren of bij onvoldoende aanmeldingen de groep te cancelen of te schuiven in de lestijden. 

2.5 Na het ontvangen van de online aanmelding zal er een factuur worden opgemaakt en de Algemene Voorwaarden van SET Producties als bijlage worden verzonden per email naar de ouder (s) of verzorger(s) van de leerlingen. 

Betalingen 

3.1 De ouder(s) of verzorger(s) hebben de plicht de factuur binnen 30 dagen volledig te voldoen. Dit is het wettelijke betaaltermijn van een factuur. Op de factuur van SET Producties zal ten alle tijden staan geschreven gelieve het bedrag binnen 14 dagen over te maken.  
3.1* Wanneer het gezin de factuur niet zelf kan betalen, dan is dit mogelijk via Stichting Leergeld, JeugdSportCultuurfonds of U-pas.

3.2 Indien de ouder(s) of verzorger(s) het factuurbedrag niet binnen de gestelde termijn hebben betaald, gaat er een tweede betalingstermijn in van 14 dagen. SET Producties zal ouder(s) of verzorger(s) hiervan op de hoogte stellen. Indien het volledige bedrag op de 15e dag ná het ingaan van het tweede betalingstermijn niet is voldaan, behoudt SET Producties het recht om desbetreffende leerling de les te weigeren en de factuur over te dragen aan een incassobureau. Het weigeren van de desbetreffende leerling verandert niets aan de betalingsverplichting van de ouder(s) of verzorger(s). De buitenrechtelijke kosten van het incassobureau zijn voor rekening van de ouder(s) of verzorger(s). 

3.3 Indien er zich een situatie voordoet zoals omschreven in 3.2, zal er na betaling van de factuur een kort gesprek plaats vinden tussen ouder(s) of verzorger(s) en SET Producties, om te beslissen of de leerling weer mee kan doen met de lessen of dit gewenst is.  

3.4 In alle gesprekken staat het plezier van de leerlingen voorop en de veiligheid in de lessen voor alle leerlingen maar ook voor alle docenten. 

3.5 Indien covid-19 zich dusdanig manifesteert dat er geen enkele les meer gegeven kan worden, is het niet mogelijk om door ouder(s) of verzorger(s) teruggave te vragen van het resterende cursusgeld. SET zal ten alle tijde andere manieren van de lessen aanbieden (online of buiten).

3.6 Voor leerlingen vanaf 21 jaar wordt 21% BTW in rekening gebracht. 

AVG Privacy Persoonsgegevens 

4.1 SET Producties houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie het AVG-SET Producties formulier. Bij inschrijving krijgen alle leerlingen dit formulier en dienen deze weer te overhandigen in de les of te verzenden naar info@set-productes.nl 

Aansprakelijkheid 

5.1 SET Producties kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen ondervonden tijdens de lessen, voorstellingen, presentaties, optredens of op de heen- en terugweg van en naar de activiteiten van SET Producties 

Afwezigheid leerling 

6.1 Bij afwezigheid wegens ziekte of andere afspraken, volgt er geen restitutie op het betaalde lesgeld. 

6.2 Bij afwezigheid wegens ziekte of andere afspraken, dit graag vermelden via groepsapp en/of per mail info@set-producties.nl  

Afwezigheid docent 

7.1 Bij afwezigheid wegens ziekte zal SET Producties de ouder(s) of verzorger(s) op de hoogte brengen via de groepsapp en/of per mail. 

7.2 Bij afwezigheid door ziekte van desbetreffende docent, zal geprobeerd worden passende vervanging te vinden. 

7.3 Wanneer er geen vervanging is gevonden, zal de les uitvallen. SET Producties streeft ernaar om de uitgevallen les op een passende manier weer in te halen. 

Basishouding leerlingen 

8.1 Leerlingen komen op tijd in de les, zodat bij het voorlezen van de namen iedereen aanwezig is. 

8.2 Leerlingen melden zich tijdig af bij desbetreffende docent en bij SET Producties

8.3 Leerlingen hebben respect voor elkaar en voor de docenten.

8.4 Leerlingen gaan met zorg om met alle lesmaterialen. Zorg voor een map waarin papieren bewaard kunnen worden. Zorg daarbij ook altijd voor een pen/potlood om aantekeningen te kunnen maken. Al het materiaal blijft eigendom van SET Producties. De inhoud mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van SET Producties.

8.5 Leerlingen dienen tijdens de lessen dans/makkelijke kleding te dragen en sokken / dansschoenen.  
Buitenschoenen en jassen dienen op de stoelen te worden gelegd. Geen kettingen of sjaals tijdens de lessen. 

8.6 Leerlingen verplichten zich tot deelname van eindpresentaties en eindvoorstellingen. Wanneer hier hinder van wordt ondervonden gaat SET in overleg met ouder(s) en/of verzorger(s). Zij dienen ten alle tijden met SET te communiceren per mail of persoonlijk wanneer hun kind(eren) niet mee wensen te doen.

8.7 Voor deelname aan de voorstelling wordt er verwacht dat zij zelf effen zwarte én witte basiskleding verzorgen. Zwarte én witte legging, zwart én wit t-shirt en zwarte schoenen (balletschoenen of turn sloffen). Geen opvallende tekens, letters, stippen of strepen. Dit mag ook tijdens de lessen worden gedragen. 

8.8 Voor klachten, vragen of opmerkingen die betrekking hebben tot de lessen is het niet toegestaan om hiervoor de lestijd van de docenten te gebruiken. Hiervoor graag een afspraak te maken voorafgaande aan de les of na de lessen. Dit kan via de mail info@set-producties.nl

Basishouding docenten 

9.1 Docenten komen minimaal 15 minuten voor aanvang van de les aan op locatie. Zo heeft de docent de tijd om zich voor te bereiden. 

9.2 Docenten zijn geselecteerd op kwaliteit, opleiding, ervaring en expertise. Zijn ervaringsdeskundige op het gebied van dans, drama, zang, expressie, toneel, theater, musical en hebben een pedagogische achtergrond. 

9.3 Docenten gaan discreet om met informatie die tijdens de lessen is verstrekt door leerlingen of ouder(s) of verzorger(s). Docenten zorgen voor een veilige sfeer en hebben respect voor iedere leerling. Iedereen bij SET is gelijk en zal ook op deze manier worden behandeld.

9.4 Voor docenten is het niet toegestaan om iets over de inhoud of werkwijze van de repetities en voorstellingen naar buiten te brengen, zonder toestemming van SET Producties.

Voorstellingen en tickets

10.1 Kleding voorschriften zullen voor iedere voorstelling worden gecommuniceerd via de mail en bij de basishouding 8.1 tm 8.9 van leerlingen wordt beschreven wat wij verwachten van de leerlingen en ouders.

10.2 Verantwoordelijk voor kapotte, kwijtgeraakte of gewisselde spullen liggen bij ouders en/of verzorgers. Ieder kind mag meenemen wat hij of zij wil. Advies is een plastic bak of een goede (sport) tas waarin de spullen aanwezig zijn.

10.3 Tickets kunnen besteld worden via de website. De betaling vindt plaats via Mollie. Ouders kunnen een mail verwachten met daarin het reserveringsnummer. Voor het retourneren van tickets kunnen ouders per mail contact opnemen met SET Producties.

10.4 Meer informatie over Mollie kijk op de website

Voor alle overige vragen, problemen, opmerkingen waarin deze bovengenoemde bepalingen niet zijn voorzien, kan er altijd contact worden opgenomen via de mail info@set-producties.nl 

SET Producties – Van Leeuwenhoeklaan 42 – 5252 CC – Vlijmen – KVKnr. 58821082

© 2024 Musical- en Theaterschool

Thema door Anders Norén